OVERALL LEADERBOARD

 1. 1

  Jamie Alter

  7,371 pts
 2. 2

  johnnyrocket

  2,623 pts
 3. 3

  Suhas G Pai

  1,809 pts
 4. 4

  Sharang Wakankar

  1,454 pts
 5. 5

  Devarajan A

  1,085 pts
 6. 6

  Mohit Surati

  713 pts
 7. 7

  Harshal Joshi

  709 pts
 8. 8

  Sambhav Bhatia

  600 pts
 9. 9

  NIDHI LOHIA

  598 pts
 10. 10

  Kishore Vidyanath

  384 pts
 11. 11

  Bhargav Pandey

  341 pts
 12. 12

  Vishwas Arora

  337 pts
 13. 13

  Kartik O

  332 pts
 14. 14

  Adit Joshi

  316 pts
 15. 15

  Aashay Chopade

  268 pts
 16. 16

  Sooraj Kumar

  257 pts
 17. 17

  Dipesh

  255 pts
 18. 18

  N.V.Krishna

  250 pts
 19. 19

  Vaskar

  225 pts
 20. 20

  Murty Bontha

  212 pts
 21. 21

  Satvik Pandey

  211 pts
 22. 22

  Samuel

  211 pts
 23. 23

  Shaunak Yevatekar

  208 pts
 24. 24

  Araan Suares

  204 pts
 25. 25

  Abhimanyu Baheti

  181 pts